resim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 30 Kasım 2020’dir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

 

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

Diş Hekimi

42

Psikolog

31

Sosyal Çalışmacı

31

Tercüman

50

TOPLAM

154

 

 1. DİŞ HEKİMİ

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, genel diş hekimliği kapsamında tanımlanan hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek.
 • Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek.
 • Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak.
 • Okul sağlığı ve tarama/eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamak.
 • Verilen hizmetin kalitesini artırma yönünde iş ve işlemleri yaparak hasta memnuniyetini sağlamak.
 • Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sağlamak, talep edildiğinde görevi ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 

 • 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre Türkiye’de Diş Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.
 • Alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
 • İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.  
 • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • Yabancılara yönelik sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Diş hekimliği uzmanlık dallarından birinde eğitimini tamamlamış olmak tercih sebebidir.

 

 1. PSİKOLOG

Genel İş Tanımı:

 • Danışanlara ve/veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
 • Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek.
 • Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak.
 • Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal, istismar veya şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak.
 • Farklı ihtiyaçlara yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önünde bulundurularak) destek grupları oluşturmak ve yürütmek.
 • Psikososyal beceri eğitimleri vermek.
 • Danışan ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psikometrik değerlendirme yapmak ve gelişimini takip etmek.
 • Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip etmek.
 • Gerekli durumlarda saha ve ev ziyaretlerine katılmak.
 • Saha ziyaretlerinde yapılan tespitleri (hayati tehlike, psikiyatri konsultasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek ilgili kliniklere yönlendirmek.
 • Danışanların ihtiyaçları doğrultusunda, ekibin diğer üyeleriyle koordinasyon içerisinde çalışmak.
 • Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, istatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak.
 • Görev alanına giren konularda diğer kurumlarla ilişki kurmak.
 • Toplum ruh sağlığını korumaya/iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katılmak ve katkı sağlamak; belli gruplara karşı toplumda oluşan damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,
 • İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.
 • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.
 • Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (danışmanlık yaklaşımlarına hâkim ve grup çalışmaları dâhil uygulama tecrübesine sahip).
 • Yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.
 • İyi derecede Türkçe bilmek.
 • MS Office programları kullanabilmek.
 • Alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • Alanıyla ilgili sertifika programlarına (evlilik/aile danışmanlığı, travma ve travma terapisi teknikleri eğitimi, evlilik ve çift danışmanlığı vb.) katılmış olmak tercih sebebidir.

 

 1. SOSYAL ÇALIŞMACI

Genel İş Tanımı:

 • Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek.
 • Hizmet götürülecek bölge ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için toplum incelemesi yapmak.
 • Hizmet bölgesindeki danışanlara hizmet sunmak üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sağlık, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek il düzeyinde bir sosyal destek haritası çıkarmak.
 • Danışanların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Bu işlevi yerine getirirken bireyle ve/veya aile ile çalışmak ve benzer durumdaki müracaatçılarla grup odaklı sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmek.
 • Sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşmak.
 • Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları psikososyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde merkez içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak.
 • Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak.
 • Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • Merkeze gelen danışan veya yakınlarına merkezin amacı ve işleyişi hakkında bilgi vermek.
 • Danışanlara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Psikososyal beceri eğitimi vermek.
 • Danışanlara ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
 • İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev almak.
 • Merkeze devamı sağlanamayan danışan veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin danışanla bağlantısını oluşturmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet bölümünden mezun olmak, ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet bölümünden mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,
 • İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.
 • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.
 • Alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
 • Yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.
 • Alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.
 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
 • Alanıyla ilgili sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik ve çift danışmanlığı vb.) katılmış olmak tercih sebebidir.

 

 1. TERCÜMAN

Genel İş Tanımı:

 • Yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti sürecinde kullanılan evrak ve belgelerin çevirilerini yapmak; mesleğinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bu belgeleri imzalamak/onaylamak.
 • Yabancı hastaları, ilgili belgeler ve sağlık hizmet sunucularının rehberliğinde, yapılacak/yapılan işlemler hususunda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek; bu hususun taraflar tarafından imzalanarak kayıt alınmasına katkı sağlamak.
 • Talep edilmesi halinde hastanın sosyo-kültürel değerleri ve hassasiyetleri konusunda sağlık hizmeti sunucularını bilgilendirmek.
 • İhtiyaç duyulması halinde başvuruda bulunan yabancı hastaları ve yakınlarını karşılamak, kayıt ve hizmet süreçlerinde rehberlik etmek.
 • İdarenin ihtiyaç duyduğu alanlarda çeviri, iletişim ve rehberlik hizmeti vermek.
 • İdarenin mesleği il ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, veya Arapça Öğretmenliği bölümlerinden veya 1 yıl süreli zorunlu Arapça hazırlık programı olan bölümlerden en az lisans seviyesinde mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak.
 • Son 5 yıl içerisinde yapılan YDS/e-YDS/YökDil (Arapça) sınavlarından en az 80 puan almış olmak.
 • Yeminli tercüman belgesine sahip olmak.
 • İyi derecede ardıl çeviri yapabilmek.
 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.
 • İyi iletişim becerileri.
 • Alanında en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.
 • Sağlık sektöründe alanıyla ilgili iş deneyimi olmak tercih sebebidir.
 • En az 2 yıl yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • AB kuralları ve uygulamaları ile yürütülen projelerde en az 1 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir.
 • Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede kurulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olup tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

Başvurular için son tarih 24 Mart 2020 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir.

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi varsa eğitim sertifikaları,
 • Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Kimlik belgesinin fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi.

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

CV (İngilizce) formatını indirmek için tıklayınız.

CV Örneği (Türkçe) indirmek için tıklayınız.

Online CV Oluşturmak için tıklayınız.

Diş Hekimi ilanına başvurmak için tıklayınız.

Psikolog ilanına başvurmak için tıklayınız.

Sosyal Çalışmacı ilanına başvurmak için tıklayınız.

Tercüman  ilanına başvurmak için tıklayınız.